توانایی رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار

با مفهوم ایمنی، بهداشت کار فردی و عمومی و عوامل زیان آور محیط کار آشنا میشوید

آشنایی با مفهوم ایمنی

ایمنی را به عنوان یک مفهوم نســبی می توان حفاظت و پیشــگیری انسان از آسیب ها و صدمات مختلف دانست که در نتیجه عوامل مختلفی ایجاد میگردد. بر اساس این مفهوم میتوان گفت نوع فعالیت و کار، محل آن یا نوع دستگاهی که با آن به فعالیت میپردازد زمانی ایمن و مطمئن محسوب خواهد شد که احتمال آسیب، جراحت، ابتال به بیماری و حتی خطر مرگ را در حد مطلوب پایین نگهدارد. در مقابل اگر این امر از حد مطلوب بیشتر باشد آن مکان یا دستگاه غیر ایمن و غیر مطمئن تلقی خواهد شد.
با این توضیح میتوان عوامل تاثیرگذار در بحث ایمنی محیط کار را در موارد زیر خالصه کرد:

 1. پیشگیری از آسیبها، اتّفاقات و حوادث
 2. عوامل انسانی
 3. نوع طراحی و نحوه قرارگیری تجهیزات
 4. مدیریت ایمن و مطمئن
 5. آموزش
 6. بازرسی و نظارت

همانطور که در بالا گفتیم میتوان دریافت، اساســی ترین هدف ایمنی و حفاظت، بررسی عوامل زیان آور محیط کار و فعالیت و در ادامه، پیشــگیری از بروز آســیبها، حوادث و خسارات جانی و مالی ناشی از آنهاست که از مهمترین فعالیت ها در این زمینه میتوان به مواردی چون: آموزشهای مختلف در ارتباط با روش های درست انجام دادن کار، استفاده از وسایل حفاظت فردی، ایمن کردن دســتگاهها و ماشین آلات، استفاده از ابزارهای مناسب و ایمن، طراحی و قراگیری مناسب دستگاهها و همچنین وضع قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و ایمنی را نام برد.

بهداشت کار فردی و عمومی

بــه طور کلی نیروی فعال یک جامعه هر روز مدت زمان نســبتا طولانــی از زندگی خود را در محیط کار و فعالیت میگذراند. از آنجاییکه محیط فعالیت هر فرد میتواند شامل مجموعه ای از عوامل زیان آور بیولوژیکی و شــیمیایی باشــد تماس فرد با این عوامل میتواند او را در معرض بیماریهای مختلف ناشی از کار و فعالیت قرار دهد، بدین لحاظ با رعایت اصول بهداشت کار فردی در محیط های کار میتوان با شناسایی عوامل زیان آور موجود و قطع تماس با این عوامل آسیب رسان از ابتالی فرد به بیماریهای مختلف پیشگیری کرد.
در تعریف بهداشــت، مفهومی را که سازمان جهانی بهداشت بیشتر بر آن تاکید دارد آن است که بهداشت عبارت است از یک حالت کامل سلامت جسمی – روانی و اجتماعی و تنها مبتال نشدن به بیماری یا ناتوانی و نقص عضو دلیل بر سالمت و بهداشت نمیتواند باشد. با این توضیحات یکی دیگر از عواملی که میتواند در توسعه جامعه سالم نقش حیاتی را ایفا نماید توجه به بهداشــت کار عمومی است. بهداشت کار عمومی را میتوان علم و هنر پیشگیری از بیماری و حوادث در حین کار و در کنار آن تامین، حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی افراد با استفاده از تالش دسته جمعی دانست. بر این اساس بهداشت حرفهای میکوشد با اهداف زیر محیطی ایمن و سالم را برای کار و فعالیت افراد فراهم آورد:

 • الف) تامین، حفظ و ارتقای سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد
 • ب) پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار
 • ج) تطبیق کار با انسان و توانمندیهای او

شما میتوانید مطلبی را درمورد آموزش ویندوز7 را هم مطالعه بفرمائید

عوامل زیان آور محیط کار

اصوال مهمترین هدف در بحث ایمنی، مطالعه شــرایط محیط کار، بررســی و آگاهی از عوامل زیان آور و خطرآفرین محیط کار است. که بر این اساس میتوان این عوامل را در گروههای زیر مورد بررسی قرار داد:

 • الف) عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار مانند صدا، ارتعاش، گرما، سرما، نور، فشار، پرتوها و….
 • ب) عوامل شــیمیایی زیــان آور مانند مــواد و آلاینده های شــیمیایی که باعث بروز برخــی بیماریها و
  مسمومیتهای حرفهای میگردند.
 • ج) عوامل زیستی زیان آور مانند ویروسها، باکتریها، انگلها، قارچها و……
 • د) عوامل آرگونومیک زیان آور مانند فشــارهای جسمی بیش از حد بر روی اندامها، وضعیت نامناسب بدن در حین کار و از همه مهمتر عدم تعادل جسمانی و روانی میان انسان و کار. هــر یک از عوامل فوق چنانچه از حد تحمل فیزیولوژیکی انســان بیشتر شــود منجــر به بروز حوادث و آســیب هایی میگردند که در بحث ایمنی و بهداشــت حرفه ای این عوامل مورد بررسی، سنجش و اندازه گیری قرار گرفته و در صورت نیاز، کنترل خواهند شد.
برای امتیازدهی به این پست کلیک کنید!
[مجموع: 0 میانگین: 0]

One thought on “اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *